ศาสนา ดนตรี ชีวิต : การเปลี่ยนแปลงของดนตรีคาทอลิก กับ การสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 (ตอนที่ 1)

ศาสนา ดนตรี ชีวิต การสังคายนาวาติกัน

“ความเปลี่ยนแปลง เป็นสัจธรรมของโลกใบนี้ สิ่งใดก็ตามที่ไม่พัฒนา หรือวิวัฒนาการ สิ่งนั้นคือสิ่งที่ตายแล้ว” คงไม่ผิดนักกับประโยคนี้ ถึงความเป็นอนิจจังและความเปลี่ยนแปลงของโลก ส่วนของดนตรีก็เช่นกัน ดนตรี มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตัวเองเรื่อยมาตามสภาพของ เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ซึ่งมีผลกระทบกับ ชีวิต จิตใจ และความรู้สึกของมนุษย์เราเรื่อยมา บทความนี้ เป็นตอนที่ 1 ของเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของดนตรีคาทอลิก กับ การสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นบทความที่ตัวผู้เขียนสนใจ และเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เขียนตั้งแต่เด็กๆ ขอเชิญอ่านและติดตามกันครับ … พูดกันถึงเรื่องของวิวัฒนาการทางดนตรีสากล ในประวัติศาสตร์ช่วงยุคกลาง ดนตรี มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก ระบบความรู้ต่างๆ ถูกรวมศูนย์อยู่กับศาสนจักร ดนตรี กับพิธีกรรมของคาทอลิก เป็นสิ่งที่มาคู่กัน สังเกตุได้จากบทขับร้องภาษาละติน ที่แม้แต่ปัจจุบันก็ยังถูกใช้งานในศาสนจักร การสังคายนา หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ecumenical council เป็นการประชุมที่รวบรวมบรรดา สังฆราช คาร์ดินัล นักเทววิทยา เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือหาข้อตกลงร่วมกันในข้อขัดแย้งทางความเชื่อของศาสนา มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล และปฏิบัติสืบต่อกันมา […]